Sorgun Yarışı

“Sorgun Kazasında Belediye ve Tayyare Cemiyeti menfaatine icra edileceğini geçen hafta yazdığımız at yarışı geçen Cuma muvaffakiyetle icra edilmiştir.

Yeni bir kaza merkezimiz olan Sorgun’un tertip etmiş olduğu bu yarış, muhitine binlerce seyircinin celbini mucip olmuştur.

Henüz inkişafa başlayan bir muhit için bu gibi umumi vesilelerin pek çok faidesi olduğundan, Sorgun tertip ettiği yarışla oldukça istifade temin etmiştir…

Yarışın mümkün olduğu kadar mükemmel olabilmesi için sarf edilen mesai göze çarpıyordu.

Yarış günü ve yarıştan bir gün evvel, şehrimizden pek çok zevat Sorgun’a gitmişler, civar kaza ve köylerden gelen halk Sorgun’a tarihi bir gün yaşatmıştır. Hanların ademi istiabı dolayısıyla bazı misafirler dışarıda kalmıştır.

Baharın icra edilen bu yarış, havanın muhalefetine maruz kalmamış olsaydı gidenler güzel bir gün geçirmiş olacaklardı.

Maalesef, havanın fırtınalı olması, beklenen istidadı toz toprak içinde boğmuş umumi bir rahatsızlığa sebep olmuştur.

Vesait yokluğu neticesi yarış mahallindeki istirahat esbabının azlığı da havanın lodosuna, yarış mahallinin tozuna  inzimam edince, herkesin neşesi makus haller üzerinde dolaşmaya başlamıştır.

Yarışın muhitte umumi bir alaka hasıl ettiği, yarışa iştirak eden hayvanların adetleriyle anlaşılıyordu.

Yarışa altısı idmansız, sekizi birinci, on üçü ikinci, on beşi üçüncü, dördü de süvari jandarma koşusuna iştirak etmek üzere kırk altı at iştirak etmiştir.

İdmansız hayvanlar koşusu eyerli yapılmış, birinciliği Karakayalı Hüseyin Efendi’nin sahibi ve raakibi olduğu Al At kazanmıştır.

Hayvan çokluğu neticesi, hayvan sahiplerinin muvafakati ile program harici yapılan koşuya sekiz hayvan iştirak etmiş,  bu koşuda Taşpınarlı Hamza Kahya’nın AL TONDAKİ atı birinciliği, Çayırözlü Kaplan Ağa’nın DEMİRKIRI Atı ikinciliği kazanmıştır. Birinciye yirmi , ikinciye on lira mükafat verilmiştir.

İkinci koşuya on üç hayvan iştirak ederek birinciliği Çorum’un Kavak köyünden Şükrü Efendi’nin DORU Atı, İkinciliği  Mağdenli İsmailoğlu Mehmed Ağa’nın AL Renkli hayvanı kazanmıştır. Birinciye yüz, ikinciye yetmiş beş lira mükafat verilmiştir.

Üçüncü koşuya, en büyük koşuya, on beş hayvan iştirak edip birinciliği Boğazlıyan’ın Poyrazlı Karyesinden Karaca Bey’in  DORU Renkteki Atı, ikinciliği Karahacılı Halis Efendi’nin AL Renkteki Hayvanı kazanmıştır. Birinciye yüz elli, ikinciye yüz lira mükafat verilmiştir. Bu koşuya cidden çok güzel hayvanlar iştirak etmiş ve bir çok atlar seyirciler üzerinde ayrı ayrı  nazarı dikkati celp etmişti.

Bilhassa Molla Şakirzade Şevket Efendi’nin DORU Rengindeki Atı herkesin ümidini üzerine toplamıştı. Maalesef birinci turun nihayetinde bir kaza neticesinde binicisinin hayvandan düşmesi dolayısıyla bütün ümitleri üzerine bağlayan bu kıymetli hayvan daire haricine çıkmıştır. Rıfat Efendi namemül kazaya haklı bir surette müteessir olmuşsada, hayvanın kıymet ve kabiliyeti bütün seyirciler tarafından müttefikan teslim edilmiştir. Bu kazadan başka daha bir iki kaza olmuşsa da lehulhamd müessif bir vaka olmamıştır.

Sorgun’un gelecek sene daha mükemmel bir koşu tertip etmeye muvaffak olmasını temenni ederiz.”

(Sorgun Yarışı / Haber / Yeni Yozgad Gazetesi / 1927/ Osmanlıca Gazete)

Adnan KORKMAZ

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: yasin66
İsim: YASİN AĞAN