Prof. Dr. Zühtü Arslan / Hukuk-Kamu Yönetimi

zht arslan1964 yılında Sorgun’da doğan Prof. Dr. Zühtü Arslan, ilk ve orta öğrenimini Sorgun’da tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Arslan, 2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör oldu.

İnsan hakları, anayasa hukuku, hukuk-siyaset ilişkisi ve siyaset felsefesi gibi alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanan Arslan’ın Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (3 Cilt, baskıda) adlı kitapları vardır. Bunun yanında, Constitutional Law of Turkey başlıklı bir ortak kitabı ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri bulunmaktadır. Ayrıca, anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayınlanmış makaleleri ve bildirileri vardır.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen “Türkiye’de İfade Özgürlüğü” konulu projede uzman ve kitap yazarı olarak yer alan Prof. Dr. Arslan, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen “Dinlerarası İlişkiler: Seküler ve Demokratik bir Sistemde Barış İçinde Birarada Varoluş Arayışı” başlıklı projede kitap yazarı olarak yer aldı.

Avrupa Konseyi’nin “Kolluk ve İnsan Hakları- 2000 Ötesi” programı çerçevesinde “Eğitimcilerin Eğitimi” projesinde uzman öğretim üyesi olarak çalışan Arslan, İngiliz Büyükelçiliği ile İçişleri Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü “Mülki Amirlerin Kolluk Denetim Kapasitesinin Artırılması” konulu projede de uzman olarak yer alıyor.

TBMM tarafından yürütülen Parlamento Tarihi projesinde “1957-1960 döneminden” sorumlu yazar olarak görev yapan Arslan, TESEV tarafından yürütülen “Türkiye’de Güvenlik Sektörü ? Almanak / 2005” projesinde “Hükümet” bölümünün yazımından sorumlu yazar olarak da yer aldı.

2002-207 yılları arasında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev Arslan, sonrasında 2008 anayasa taslağını hazırlayan bilim kurulunun içinde yer aldı. 2009 yılında Polis Akademisi Başkanlığı’na getirilen Zühtü Arslan 2012 yılında Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi Üyeliğine atandı. Prof. Dr. Arslan 10 Şubat 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na seçilmiştir.

 

YAYINLAR:

KİTAPLAR

1.     Türk Parlamento Tarihi (1957-1960), 3 Cilt, (Ankara: TBMM yayınları) (yayınlanacak).

2.     Anayasa Teorisi, (Ankara: Seçkin Yayıncılık).

3.     Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü, (Ankara: LDT & Avrupa Komisyonu, 2005).

4.     Constitutional Law of Turkey, The Hague, Kluwer Law International, 2004. (ortak yayın).

5.     ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, (Ankara: LDT & Avrupa Komisyonu). (editör).

MAKALELER, BİLDİRİLER ve KİTAPTA BÖLÜMLER

(2009) “Başörtüsü, AK Parti ve Laiklik: Anayasa Mahkemesinden İki Karar Bir Gerekçe”, SETA Analiz, No.2.

(2008) “Anayasa Mahkemesinin Yorum Tekeli, Yargısal Üstünlük ve Demokrasi”, Prof.Dr.Ergun Özbudun’a Armağan, Cilt II: Anayasa Hukuku, (Ankara:Yetkin Yayınları), 59-90.

(2008) “Yeni Anayasa: Türkiye’nin Bitmeyen Senfonisi”, BİLGESAM yayını, Rapor No.11.

(2008) “‘Kutsal Ruh’ olarak Hukuk Devleti ve Türk Jüristokrasisi”, Açık Görüş, 1 Aralık.

(2007) “Turkeys Bid for the New Constitution”, Insight Turkey, 9/3, (2007): 7-17.

(2007) “Reluctantly Sailing Towards Political Liberalism: The Political Role of the Judiciary in Turkey”, Fighting for Political Freedom: Comparative Studies of the Legal Complex and Political Change, T.Halliday, L.Karpik, M.Feeley, (eds.), Hart Publishing, Oxford , 2007.

(2007) “Rethinking the Liberty-Security Balance in Difficult Times: Some Notes on the Turkish Experience”, S.Ozeren, I.D.Gunes, D.M. Badayneh (eds.), Understanding Terrorism: Analysis of Sociological and Psychological Aspects, Amsterdam: IOS Press.

(2007) “Türkiye’de İstisna Hali, Terör ve İfade Özgürlüğü”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 20/71, 201-226.

(2007) “301’in Üç Yüzü Bir Çözümü”, Hukuk ve Adalet, 4/10, 279-286.

(2007) “İstisnanın Normalleş(tiril)mesi, Terör ve İfade Özgürlüğü: Türkiye Tecrübesi Üzerine Notlar”,İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye, (İstanbul: İletişim yayınları).

(2006), “Anayasalar, Demokrasi Açığı ve Anayasal Yurtseverlik”, Hukuk ve Adalet, 2/8,  114-126.

(2006) “11 Eylül Sonrasında Yeni Güvenlik Anlayışı, İnsan Hakları ve Demokratik Kolluk”, Polis Bilimleri Dergisi, 8/2,121-136.

(2006) “Egemenliğin İki Yüzü: TBMM-Anayasa Yargısı İlişkisi Üzerine”, Milli Egemenlik Sempozyumları XV, (Ankara, TBMM Basımevi).

(2005), “Democratic Control of Armed Forces in Turkey: Problems and Prospects”. Paper presented at the “İstanbul Conference on Democracy and Global Security”, İstanbul, 9-11 Haziran 2005.

(2005) “Türkiye’de Liberal Düşüncenin Önündeki Engeller”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 7, (İstanbul: İletişim Yayınları), içinde ss.232-245.

(2005) “Türkiye’de Anayasacılık Hareketleri ve Liberalizm”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 7, (İstanbul : İletişim Yayınları), içinde ss.272-306.

(2005) “Jüristokratik Demokrasi ve Laiklik: Türk Laikliğinin Siyasal İşlevi Üzerine”, Liberal Düşünce, Sayı 38-39 (Bahar-Yaz 2005): 45- 54.

(2005) “İki Anayasa İki Tarz-ı Demokrasi: Avrupa Anayasası ve Türk Anayasasının Siyasal Felsefeleri Üzerine Notlar”, Anayasa Yargısı, Cilt:22.

(2005) “Restoring The Lost Constitution by Randy E. Barnet”, Political Studies Review, Vol.3 (January 2005), s. 93. (Kitap tanıtımı).

(2005) “The New Constitutional Order by Mark Tushnet”, Political Studies Review, Vol.3/2 (April 2005), s. 252. (Kitap tanıtımı).

(2004) “Private Law Schools in Turkey: Problems and Prospects”, European Journal of Legal Education, 1/1 (February 2004): 67-68.

(2004) “The Burden of Defending Liberty: The Case of Turkey”. Paper presented at the Conference on “Communicating the Ideal of Liberty” organised by Atlas Economic Research Foundation, Salt Lake City, UTAH (ABD), 13-14 August 2004.

(2004) “İdeoloji, Türk Militarizmi ve Post-Militarist Açılımlar”, Doğu Batı, 28, 43-67.

(2004) “Türk Anayasa Yargısında Yeniden Yapılanma: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Hukuk ve Adalet, 2, 145-153.

(2003) “Liberal Demokrasilerin Zor Zaman Krizi ve İfade Özgürlüğü”, Liberal Düşünce, 32, 25-40.

(2003) “Rousseau’nun Hayaletleri: Yeni Devlet Eski Söylem”, Doğu Batı, 6/21, 11-29.(2002).     “Conflicting Paradigms: Political Rights in the Turkish Constitutional Court”, Critique: Critical Middle Eastern Studies, 11/1, 9-25.

(2002) “Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması: Anayasa’nın 13.Maddesi Üzerine Bazı Düşünceler”, Anayasa Yargısı, Cilt: 19.

(2002) “11 Eylül’ün ‘Öteki’ Yüzü: Leviathan’ın Dönüşü”, Doğu Batı, 4/20, 79-86.

(2001) “Postmodern Söylem ve İnsan Hakları”, A.Ü. SBF Dergisi, 56/1, 1-22.

(2001) “İfade Özgürlüğünün Sınırlarını Yeniden Düşünmek: “Açık ve Mevcut Tehlike” Ölçütünün Tehlikeleri”, Liberal Düşünce, 24, 14-22.

(2001) “Devletin Hukuku, Hukuk Devleti ve Özgürlük Sarkacı”, Doğu Batı, 13, 65-85.

(2001), “Bilgiden Bilince İnsan Hakları Eğitimi: Postmodern Yönelimler”, Prof.Dr.Vecdi Aral’a Armağan, (Kocaeli: KOÜ Hukuk Fakültesi), 16-25.(2000).     “Some Notes on the Roots of Turkish Constitutionalism”, K.Çiçek (ed.), The Great Civilisation of the Ottoman Empire, Vol.3, (Ankara: Yeni Türkiye Publications, 2000), 166-175.

(2000) “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasa Yargısı: Uyum Sorunu ve Öneriler”,Anayasa Yargısı, Cilt 17, (2000).

(2000) “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında ‘Demokratik Toplum’ Kavramı”, Türkiye’de İnsan Hakları, ed. Oya Çitli, (Ankara: TODAİE, Yayın No: 301).(2000).     “Taking Rights Less Seriously: Postmodernism and Human Rights”, Res Publica, 5/2, 195-205.

(1998) “İnsan Hakları, Yargı ve ‘Taşralı Adam’ın Dramı”,  Yeni Türkiye, Sayı:21, 601-605.

(1998) “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Adil Yargılanma Hakkı”, Ceza Adalet Sistemi ve Polis Sempozyumu, Ankara: Polis Akademisi.

(1997) “Demokratik Ütopya ya da Postmodern Olmanın Dayanılmaz Hafifliği”, Liberal Düşünce,Sayı. 8,  99-107.

Author: yasin
İsim: YASİN ÜNLÜ Yaşadığı İl: Ankara Yaşadığı İlçe: Yenimahalle Meslek: İnşaat Teknikeri