Prof. Dr. Abdülkadir Dündar / İlahiyat

abdlkadir dndarProf Dr. Abdulkadir Dündar 1962 yılında Sorgun’da doğdu. İlkokulu 1973’de köyünde, orta ve lise tahsilini ise 1982 yılında Sorgun’da tamamladı.

1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. Buradan 1988’de mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi Genel Müdürlüğü’nde “Arşiv Elemanı” olarak göreve başladı. Osmanlı Arşivi’nde bir buçuk yıl çalıştıktan sonra 1990’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans’a başladı.

Yüksek Lisans çalışmaları devam ederken 1992 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursuyla 9 ay süreli olarak Mısır’a gitti ve burada İslam mimarisiyle ilgili araştırmalarda bulunarak, Kahire Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde yarım dönem bazı dersleri takip etti. 1993 yılında Mısır’dan dönerek “Kilis’teki Osmanlı Devri Mimari Eserleri” konulu Yüksek Lisans tezini tamamladı. 1994 yılında aynı üniversitenin aynı ana bilim dalında Doktora programına başlayarak, “Arşivlerdeki Plan ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi” adlı Doktora tezini 1999 yılında bitirdi.

2002 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilin Dalı’nda Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 10 Nisan 2006 tarihinde ise “Türk İslam Sanatları Tarihi Doçent”i oldu. Sonrasında porfesör olan Dündar, hâlen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olup, kendi fakültesi dışında Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde de dersler vermektedir. Abdulkadir Dündar, yurt dışında ve yurt içinde Türk sanatı ve mimarisiyle ilgili olarak düzenlenmiş pek çok sempozyum ve kongrelere katılıp çeşitli tebliğler sunmuştur. Ayrıca, Abdulkadir Dündar’ın, Türk sanatı ve mimarisiyle ilgili ikisi Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmış üç kitabı, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri de bulunmaktadır. Arapça, İngilizce ve Osmanlıca bilen Abdulkadir Dündar evli ve iki çocuk babasıdır.

YAYINLAR

KİTAPLAR

1. Kilis’teki Osmanlı Devri Mimarî Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları / 2255, Osmanlı Eserleri Dizisi / 7, Ankara 1999.

2. Arşivlerdeki Plân ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi (XVIII. ve XIX. Yüzyıl), Kültür Bakanlığı Yayınları / 2480, Osmanlı Eserleri Dizisi /21, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara 2000.

3. Çorum Cami ve Mescitleri, Motif Yayınları, Baskı ve Cilt Aydan Web Ofset, Ankara 2004.

MAKALELER

Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. “Some Castle Drawings In The Ottoman Archives And An Evaluation”,Teologiya Fakultetinin İlimiy Jurnalı – İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Sayı:2007/I, Oş 2007, p. 61-83.

2. “An Introduction to The Birth And Development of Mosque Architecture in  Islamic Art”, Euro Agenda(Avrupa Günlüğü), Yıl/Jahr: 6, Sayı/Heft: 10, Nr: 2/2007, p. 301-311.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. “Osmanlı Mimarisinde Hassa Mimarları”, Dinî Araştırmalar, Osmanlı Özel SayısıCilt:2, Sayı: 5, Eylül-Aralık 1999, s.159-176.

2. “Osmanlı Mimarisinde Şehir Mimarları”, Osmanlı, Kültür ve Sanat, Cilt:10, (Editörler:Güler Eren, Kemal Çiçek ve Cem Oğuz), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s.227-235.

3. “Cıty Architects ın Ottoman Archıtecture”, The Great Ottoman, Turkish Civilisation, 4, Culture and Arts, (Editor-in-chief: Kemal Çiçek), Yeni Türkiye, Ankara 2000, ss.471-479.

4. “Osmanlı Mimarisinde Yapıların İnşa Süreci Üzerine Bir Araştırma”, Kök Sosyal  ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Osmanlı Özel Sayısı, 2000, KÖKSAV Basın-Yayın ve Ticaret, Ankara 2000, s.155-184.

5. “Osmanlı Mimarisinde Vakıf Mimarları”, Prof. Dr. Halûk Karamağaralı Armağanı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2002, ss.113-122.

6. “Türk-İslâm Sanatında ‘Horoz İkonografisi”, (Turgay Yazar’la birlikte),Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt II, Sayı 1(Bahar 2000), Ankara 2000, ss.213-235.

7. “XVI. Yüzyıl Bazı Osmanlı Mimarları”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XLIII, Sayı: 1, Ankara 2002, ss.231-262.

8. “Bir Belgeye Göre Amasya II. Bayezid Külliyesi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:XLIV, Sayı: 2, Ankara 2003, ss.131-172.

9. “Son Dönem Osmanlı Mimarisinde Uygulanmayan Bir İnşa Projesi: Edirne Kadri Paşa Türbesi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:XLV, Sayı:1, Ankara 2004, ss. 133-165.

10. “Çorum Şehri ve Mimari Yapıları(XIX. Yüzyılın Sonlarındaki Bir Haritaya Göre”, Dini Araştırmalar, Cilt: 9, Sayı: 27, Ocak-Nisan 2007, s. 185-221.

11. “Edirne Şehri ve Tarihi Eserleri(1918 Yılına  Ait Bir Haritaya Göre)”,Dini Araştırmalar, Cilt: 10, Sayı: 28, Mayıs-Ağustos 2007, Ankara 2007, s. 119-140.

TEBLİĞLER

Uluslararası Sempozyum ve Kongrelerde Sunulan Tebliğler

1. “Osmanlı Mimarisinde Vilayet(Eyalet) Mimarları”, Electronic Journal of Oriantal Art, EJOS,IV (2001) (=M. Kiel, N. Landman& H. Theunissen (eds.), Proceedings of the 11th International Congress of Turkish Art,Utrecht-The Netherlands, August 23-28, 1999), No. 49, 1-9.

2. “Osmanlılarda Tamir Süreci, Çeşitleri ve Bazı Selçuklu Yapılarındaki Uygulamalar”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildiriler, I. Cilt,11-13 Ekim 2000, Konya 2001, s.269-280.

3. “XVI. Yüzyılda Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan’daki İmar ve İnşa Faaliyetlerine Katkıda Bulunan Bazı Osmanlı Mimarları”, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri, Cilt:I, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2001, s. 219-228.

4. “Osmanlı Arşivi’ndeki Bazı Kale Çizimleri Üzerine Bir Değerlendirme”, 5-9 Ekim 2003 tarihinde Ürdün-Amman Üniversitesi’nde düzenlenmiş olan,XII. Milletler Arası Türk Sanatları Kongresi’nde tebliğ olarak sundum. Uluslar arası hakemli dergide, “Some Castle Drawings In The Ottoman Archives And An Evaluation”, adıyla İngilizce makale olarak yayınlandı.

5. “1918’in Edirne’si”, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından 21-26 Kasım 2005 tarihinde Ankara’da yapılmış olan,  6.Uluslar Arası Türk Kültürü Kongresi’nde tebliğ olarak sundum. Ulusal hakemli dergide, “Edirne Şehri ve Tarihi Eserleri(1918 Yılına  Ait Bir Haritaya Göre)”, adıyla makale olarak yayınlandı.

6. “Osmanlı Döneminde Şehir Mimarı Bulunan Bazı Avrupa Şehirleri”, 3-8 Eylül 2007 tarihinde Macaristan-Budapeşte Hungarıan Natıonal Museum’da düzenlenmiş olan, XIII. Milletler Arası Türk Sanatları Kongresi’nde tebliğ olarak sundum. Bildiriler kitabında yakında basılacak.

7.“Abdal Ata Zaviyesi”, Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007 Çorum, (Yayına Hazırlayanlar: M. Mahfuz Söylemez, Mesut Okumuş, İrfan Yiğit), Çorum Belediyesi Yayınları No: 5 (II. Cilt), Çorum, 2008, s 961-991

Ulusal Sempozyum ve Kongrelerde Sunulan Tebliğler

1. “Karapınar Sultan Selim Câmii’nin Mimarı Hakkında Yeni Bir Kayıt ve Bazı Mülahazalar”,Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 80. Yıldönümü Karapınar Sempozyumu, (Karapınar, 26-27 Ekim 2000), (Editör:Yusuf Küçükdağ), Konya 2001, s. 165-174.

2. “Çorum Şehri ve Mimarî Yapıları(XIX. Yüzyılın Sonlarındaki Bir Haritaya Göre”, Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu (Tebliğler-Müzakereler) Çorum 01-03 Ekim 2004, Çorum 2006, s. 227-250.

3. “Çankırı’daki Türk İslam Yapıları”, Çankırı Valiliği III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri Geçmişten Geleceğe Çankırı, 28-29 Eylül 2005 Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Çankırı 2007, s. 245-271.

Author: yasin
İsim: YASİN ÜNLÜ Yaşadığı İl: Ankara Yaşadığı İlçe: Yenimahalle Meslek: İnşaat Teknikeri