Prof. Dr. Murat Doğan / Hukuk

murat doanSorgun’da doğan Prof. Dr. Murat Doğan, 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk anabilim dalında yüksek lisansa başladı. 1992 yılı Ocak ayında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu.

Yüksek lisans ve doktora öğrenimime Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde devam etti. Yüksek lisansı ‘Şahsiyet Haklarına Tecavüzün Önlenmesi Davası’ adlı tezle 1993 yılında, doktorayı ise ‘Vakıflarda Mal Varlığı’ adlı tezle 1999 yılında tamamladı. Kasım 1996’dan Temuz 1997 yılına kadar Almanya’da Die Katholische Universitaet Eichstaett-Ingolstadt’da bulundu. 10 Mart-17 Haziran 2000 tarihleri arasında Kazakistan’da bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 23.05.2005 tarihinde Doçent oldu. 21 Eylül 2005 tarihine kadar Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk Anabilim dalında görev yaptı. 21 Eylül 2005 tarihinde Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabil dalına Doçent olarak atandı. 21 Mart 2011 tarihinde Profesör unvanını aldı. Halen Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aynı anabilim dalında görev yapmaktadır.
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olan Profesör Doğan, 6 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanmıştır.
YAYINLAR
1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.1. Doğan, M., “Medeni Kanunun Getirdiği Yeni Bir Müessese: Aile Konutu”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.VI, S.1-4, 285-300 (2002).
1.2. Doğan, M., “İnternetteki Yayınla Kişilik Hakkının İhlaline Karşı Durdurma Davası (Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 8.2.2001 Tarihli E.755/K.1157 Sayılı Kararı Çerçevesinde)”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.VII, S.1-2, 387-406 (2003).
1.3. Doğan, M., “Mal Rejiminin Tasfiyesinde ve Mirasın Paylaşımında Aile Konutu ve Ev Eşyası”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi (Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yılına Armağan), C.VII, S.3-4, 651-696 (2003).
1.4. Doğan, M., “Türk Medeni Kanunu’nun Evliliğin Genel Hükümleri Bakımından Getirdiği Yenilikler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.52, S.4, 93-129 (2003).
1.5. Doğan, M., “Adi Kirada Kiracının Geri Verme Borcu”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.VIII, S.1-2, 443-476 (2004).
1.6. Doğan, M., “Medeni Kanunun ‘Belli Bir Cemaat Mensuplarını Destekleme Amacıyla Vakıf Kurulamayacağı’ Hükmü Üzerine Bir Değerlendirme”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.I, S.1, 155-171 (2006).
1.7. Doğan, M., “Teslime Bağlı Olmayan Sicilli Motorlu Taşıt Rehni”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XII, S.3-4, 181-207 (2008).
1.8. Doğan, M./Taşkın, F., Vesayet Örgütünün İşleyişi, Aksayan Yönleri, Değişiklik ve Çözüm Önerileri, HPD (Hukuki Perspektifler Dergisi), S.9, Aralık 2006, s.119-131.
1.9. Doğan, M./ Baygın, C.,Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Kira Sözleşmesine İlişkin Hükümler, HPD (Hukuki Perspektifler Dergisi), S.4, Ağustos 2005, s.116-131.
1.10. Doğan, M./ Baygın, C.,Çocuk Mallarının Yönetimi Kullanılması ve Sarfı, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IX, S.1-2, 379-427 (2005).
1.11. Doğan, M., 6098 Sayılı TKB’ya Göre Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 501-519 (2011).
2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
2.1. Doğan, M./ Büyükay, Y., Akaryakıt Bayilik Sözleşmelerindeki İntifa Hakkı Kurulması Şartının Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirmesi, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 17- 18 Nisan 2009, Kayseri, s. 449- 481.
2.2. Doğan, M./ Ünal A., İnsanlar Üzerinde İlaç Deneyleri ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar, I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, İlaç Hukuku, (08- 09 Mayıs 2009 Kayseri), İstanbul 2009, s. 151- 168.
3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
3.1. ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Tüketicinin Korunması’, Anadolu’da Tüketicinin Eğitimi ve Bilinçlendirilmesi Paneli (Erzurum), 55-68 (2000).
3.2. Hekimin Kusuru ve İspatı, Erzincan 1. Hukuk Sempozyumu “Sağlık Hukuku”, 15-16 Mayıs 2006, Erzincan, s.39-55.
3.3. Türkiye’de ve AB Ülkelerinde Vakıf Mülkleri, AB Üyeliği Aşamasında Türkiye’de Vakıflar Sempozyumu, 9 Mayıs 2006, Ankara, s.61-64.
3.4. Embriyon Nakillerinde Mahremiyet Hakkı, II. Sağlık Hukuku Kurultayı (7-8 Kasım 2008 Ankara), Ankara, 2009, s.159-171.
3.5. Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk, Sempozyum, 16-17 Ocak 2009 Mersin, Ankara, 2009, s.41-60.
 
4. Diğer Yayınlar
4.1. Kitaplar
4.1.1. Doğan, M., Tapu Sicilinde Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasının Şerhi, Ankara, 2004.
4.1.2. Doğan, M., Vakıflarda Mal Varlığı, Ankara, 2000.
4.1.3. Doğan, M., Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi, Ankara, 2010.
 
4.2. Makaleler
4.2.1. Doğan, M., ‘Nişanlanmanın Sona Ermesi Halinde Hediyelerin Geri Verilmesi’, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.II, S.1, 199-238 (1998).
4.2.2. Doğan, M. ve Narbay, Ş., ‘İktisadi Amaçla Vakıf Kurulamaması Prensibi ve Vakfın İktisadi İşletme İşletmesi’, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IV, S.1-2, 437-461 (2000).
4.2.3. Doğan, M., ‘Şahsiyet Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Davası’, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.V, S.1-4, 369-420 (2001).
4.2.4. Doğan, M., ‘İnternette Şahsiyet Hakkının İhlali ve Korunması’, Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp’e Armağan, C.II, 463-483 (2003).
4.2.5. Doğan, M., “Taşınmaz Haczinin Tapu Siciline Şerhinin Hukuki Niteliği, Yapılması, Etkisi ve Terkini”, Anadolu Hukuk Derneği Dergisi (Ahuder.Gi), 2006, Y.1, S.1, 42-47.
4.2.6. Franchise Sözleşmesinde Müşteri Tazminatı (Denkleştirme İstemi), Haluk Konuralp Anısına Armağan, Cilt 3, Ankara, 2009, 327-344
Author: yasin
İsim: YASİN ÜNLÜ Yaşadığı İl: Ankara Yaşadığı İlçe: Yenimahalle Meslek: İnşaat Teknikeri